ENERGIA MINERAŁU

Misją Grupy EKOTECH jest dostarczenie niezawodnych, efektywnych cenowo oraz przyjaznych środowisku materiałów geotechnicznych i nawozów rolniczych wytwarzanych na bazie minerałów antropogenicznych.

ENERGIA MINERAŁU

Misją Grupy EKOTECH jest dostarczenie niezawodnych, efektywnych cenowo oraz przyjaznych środowisku materiałów geotechnicznych i nawozów rolniczych wytwarzanych na bazie minerałów antropogenicznych.

ENERGIA MINERAŁU

Misją Grupy EKOTECH jest dostarczenie niezawodnych, efektywnych cenowo oraz przyjaznych środowisku materiałów geotechnicznych i nawozów rolniczych wytwarzanych na bazie minerałów antropogenicznych.

przewiń w dół
 • Ponad 20-letnie doświadczenie

  Grupa EKOTECH może poszczycić się ponad 20-letnim doświadczaniem w dziedzinie zagospodarowania minerałów antropogenicznych. Działalność firmy oraz realizacja pierwszych projektów miały miejsce na terenie Województwa Zachodniopomorskiego gdzie przeprowadzane były rekultywacje oraz makroniwelacje terenów zdegradowanych. W dalszym etapie rozwoju firmy i wdrażania nowych technologii nastąpiło działalność Grupy EKOTECH została rozszerzona o produkcję specjalistycznych materiałów budowlanych na bazie minerałów antropogenicznych.

 • Pośród wytwarzanych materiałów wymienić należy następujące grupy asortymentowe:

  • Spoiwa drogowe,
  • Materiały do iniekcji,
  • Podbudowy drogowe,
  • Nawozy rolnicze,

  Materiały budowlane wytwarzane są pod marką handlową TEFRA®, natomiast nawozy rolnicze pod marką AgroSupra.

  Grupa EKOTECH integruje spółki EKOTECH Trade, EKOTECH Inżynieria Popiołów i EKOTECH 3R, których głównym obszarem działalności jest zagospodarowanie produktów spalania węgla pochodzących z sektora energetyki zawodowej i przemysłowej oraz innych minerałów antropogenicznych. Spółki wchodzące w skład Grupy EKOTECH specjalizują się w realizacji przypisanych im obszarów kompetencji, co wpływa na rozwój ich potencjału merytorycznego i osobowego, a ścisła współpraca pozwala kreować optymalne rozwiązania biznesowe i wykorzystywać efekt synergii.

 • Firmy z Grupy EKOTECH poprzez powiązania właścicielskie, współdziałanie w realizacji poszczególnych projektów, wymianę doświadczeń i wiedzy, efektywne wykorzystywanie posiadanych aktywów trwałych stworzyły silną organizację, zdolną skutecznie konkurować na rynku oraz zagospodarowywać znaczące ilości popiołów i żużli z sektora energetycznego oraz innych materiałów antropogenicznych.

  Wysoki potencjał techniczny, wiedza i potencjał ludzki potwierdzają wykorzystywane corocznie wolumeny produktów ubocznych przetwarzanych następnie w wartościowe materiały budowlane.

  Grupa EKOTECH stawia szczególny nacisk na innowacyjność, ekologię i technologię, tak aby produkty dla naszych kontrahentów ustanawiały standardy jakości, a indywidualne podejście do każdego klienta i jego określonych potrzeb sprawiają, że jesteśmy w stanie dostarczyć mu w pełni satysfakcjonujące rozwiązanie.

 • Grupa EKOTECH jest producentem i wyłącznym dystrybutorem produktów TEFRA® - materiałów konstrukcyjnych dla budownictwa drogowego, kolejowego oraz geotechnicznego. Produkty z rodziny TEFRA® to gotowe spoiwa do stabilizacji, osuszania oraz ulepszania gruntów. Ich własności sprawiają, że materiały te sprawdzają się doskonale w zastosowaniach do makroniwelacji terenów oraz konstrukcjach nasypów.

  Poza własnościami i uwzględnianiem indywidualnych potrzeb klientów istotną przewagą rynkową naszych spoiw i mieszanek drogowych jest ich niewygórowana w stosunku do tradycyjnych rozwiązań cena. Ich atutem jest również polityka i strategia działania Grupy EKOTECH wpisująca się w bieżący oraz przyszłościowy kierunek środowiskowego prawodawstwa UE - realizowana poprzez wykorzystywanie surowców wtórnych i produktów ubocznych, co gwarantuje stabilność cen ze względu na brak obciążeń środowiskowych.

 • Grupa EKOTECH

  • EKOTECH Inżynieria Popiołów – spółka produkcyjna
  • EKOTECH Trade – spółka handlowa
  • EKOTECH 3r – spółka rekultywacyjna terenów zdegradowanych

  Działalność w Grupie EKOTECH została zorganizowana w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie zasobów poszczególnych spółek oraz minimalizujący ryzyka mogące wystąpić w ich otoczeniu gospodarczym i formalno-prawnym.

  Konieczna w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej dywersyfikacja realizowana jest w Grupie EKOTECH poprzez rozszerzanie wachlarza produktów oraz lokalizacji miejsc prowadzenia działalności.

 • EKOTECH Trade Sp. z o.o. jest spółka handlową, której działalność obejmuje pozyskiwanie produktów ubocznych i surowców wtórnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych i projektach rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz sprzedaż wytworzonych materiałów. EKOTECH Inżynieria – Popiołów Sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną wytwarzając gamę materiałów dla przemysłu budowlanego oraz nawozów dla rolnictwa. Spółka posiada kilka instalacji produkcyjnych oraz maszyny i ciężki sprzęt dla prowadzenia działalności operacyjnej. Od strony formalno – prawnej Spółka uzyskuje wymagane przepisami decyzje administracyjne oraz wprowadza i utrzymuje systemy produkcji i kontroli wytwarzanych materiałów.

  W tym obszarze działalności EKOTECH Inżynieria Popiołów opracowuje i prowadzi systemy ZKP – Zakładowej Kontroli Produkcji, dokonuje ich certyfikacji w jednostkach notyfikowanych oraz zapewnia kontrolę produkcji poprzez nadzór i badania laboratoriów akredytowanych.

  EKOTECH 3R Sp. z o.o. pozyskuje tereny zdegradowane, np. wyrobiska po wydobywaniu kruszyw naturalnych, które podlegają następnie rewitalizacji materiałami wytwarzanymi w Grupie EKOTECH i mogą być przekształcone w przyszłe tereny inwestycyjne lub przywrócone naturze.

 • Zajmujemy się

  • Produkcja i handel materiałami budowlanymi:
   • Spoiwami drogowymi
   • Mieszankami drogowymi
   • Popiołem lotnym do betonu
   • Kruszywami
  • Wynajem mobilnej instalacji produkcyjnej
  • Produkcja nawozów rolniczych
  • Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania z energetyki zawodowej
  • Rekultywacja i makroniwelacja terenów zdegradowanych

 • Badania i rozwój

  Grupa EKOTECH ściśle współpracuję z wiodącymi ośrodkami naukowymi i badawczymi, do których w szczególności należą: Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Łódzka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Energetyki, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

 • Stawiamy na jakość

  Z każdym kolejny rokiem staramy się budować wizerunek firmy i wykonywać co raz lepiej swoje obowiązki, tak by efektem było zadowolenie naszych klientów.

  Zdobyliśmy nagrody m.in. w konkursach:

  • GreenEvo
  • Gekon
  • Jakość Roku
  • Feniks

  O nas w prasie

 • W roku 2012 EKOTECH Inżynieria Popiołów z ramienia Grupy EKOTECH została lauratem konkursu GreenEvo Akcelerator zielonych technologii organizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Firmy, uczestniczące w Akceleratorze Zielonych Technologii GreenEvo otrzymują możliwość skorzystania z różnorodnych form wsparcia. Program zmierza do wspierania polskich zielonych technologii w walce o rynki zagraniczne. Ministerstwo Środowiska wzmacnia w ten sposób międzynarodową aktywność firm-uczestników programu. Jak dotąd Grupa EKOTECH odbyła misję handlowe w Kazachstanie, Turcji oraz na Ukrainie.

 • W roku 2013 EKOTECH Inżynieria Popiołów z ramienia Grupy EKOTECH rozpoczęła prace badawcze w ramach konkursu Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych. Program jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) . Prace nad nowym instrumentem wsparcia rozpoczęły się we wrześniu 2011 roku od podpisania Porozumienia między NFOŚiGW a NCBR w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój polskich technologii proekologicznych poprzez współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych.

 • W roku 2013 EKOTECH Inżynieria Popiołów z ramienia Grupy EKOTECH została lauratem największego w Polsce programu promującą Jakość – Fundacja Qualitas, w dziedzinie EKOLOGIA. Fundacja Qualitas jest członkiem European Organization for Quality z siedzibą w Brukseli oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000. Otrzymana nagroda podkreśla nasze zaangażowanie oraz status Grupy EKOTECH w dziedzinie ekologii.

 • W roku 2013 Tomasz Szczygielski, założyciel pierwszej spółki EKOTECH, otrzymał na corocznej konferencji „Popioły z Energetyki” główną nagrodą branżową - Feniks za całokształt swojego wkładu w rozwój, podnoszenie świadomości oraz prace na rzecz zagospodarowania ubocznych produktów spalania w Polsce oraz na świecie.

 • Spoiwo drogowe TEFRA 15
 • Spoiwo hydraulicznie TEFRA 25
 • Spoiwo hydraulicznie TEFRA 35
 • Spoiwo iniekcyjne TEFRA IN
 • Popiół lotny do betonu

Spoiwo drogowe TEFRA 15

Spoiwo do osuszania i ulepszania gruntów

Nowoczesne konstrukcje nawierzchni drogowej i kolejowej dla zachowania nośności i trwałości wymagają ich posadowienia na odpowiednim podłożu. Powinno się ono charakteryzować, poza wspomnianą nośnością, jednorodnością oraz zagęszczalnością gruntów. Cechy te posiada ulepszone podłoże wykonane z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym TEFRA 15. Ważną zaletą tej technologii jest możliwość wykorzystania do wykonania ulepszonego podłoża prawie wszystkich rodzajów gruntów, a w szczególności gruntów spoistych. W przypadku gruntów spoistych zazwyczaj występuje nadmiar wody. Spoiwo TEFRA 15 zawiera znaczące ilości wolnego CaO, co powoduje chemiczne i fizyczne wiązanie wody, a więc osuszanie gruntu. Dodatkowo następuje zmiana struktury gruntu, co umożliwia jego lepsze zagęszczenie.

Główne zalety stosowania spoiwa drogowego TEFRA 15:

 • zastąpienie wapna przy osuszaniu i stabilizacji
 • istotne podniesienie nośności gruntów spoistych
 • materiał antropogeniczny o niskiej emisji CO2
 • poprawa zagęszczalności gruntów

W zależności od rodzaju gruntu, jego wilgotności oraz dodatku spoiwa, uzyskiwane nośności na ulepszonym podłożu stabilizowanym spoiwem TEFRA 15 wynoszą od 60 do 150 MPa.

Spoiwo hydrauliczne TEFRA 25

Spoiwo TEFRA 25 jest przeznaczone do stabilizacji i ulepszenia podłoża gruntowego w budownictwie komunikacyjnym. Materiał jest przeznaczony do ulepszenia i modyfikacji przede wszystkim gruntów drobnoziarnistych, polegającej na poprawie właściwości geotechnicznych (osuszenie gruntów, zmniejszenie stopnia plastyczności, poprawa zagęszczalności, zwiększenie nośności, zwiększenie odporności na działanie wody i mrozu) w celu zwiększenia ich przydatności w budownictwie komunikacyjnym, a w szczególnie w robotach ziemnych i ulepszonym podłożu. Spoiwo Tefra 25 może być stosowane jako materiał ulepszający uziarnienie gruntów i kruszyw. Spoiwo Tefra 25 może być stosowane do stabilizacji podłoża gruntowego (podłoże ulepszone wg poniższego schematu) przy wymaganiach wytrzymałościowych (marka Rm 1,5 lub 2,5 MPa), gdy warstwa materiału stabilizowanego spoiwem powinna uzyskać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie oraz wymagany wskaźnik mrozoodporności.

Główne zalety stosowania spoiwa hydraulicznego TEFRA 25:

 • podniesienie wytrzymałości na ściskanie warstw drogowych
 • znaczące obniżenie kosztów materiałowych realizacji inwestycji
 • materiał antropogeniczny o niskiej emisji CO2
 • zasadnicza poprawa współczynnika nośności gruntów
 • skuteczne zastąpienie cementu (wapna) przy osuszaniu i stabilizacji gruntów

Spoiwo hydrauliczne TEFRA 35

Spoiwo TEFRA 35 jest przeznaczone do stabilizacji i ulepszenia podłoża gruntowego w budownictwie komunikacyjnym. Materiał jest przeznaczony do ulepszenia i modyfikacji przede wszystkim gruntów drobnoziarnistych, polegającej na poprawie właściwości geotechnicznych (osuszenie gruntów, zmniejszenie stopnia plastyczności, poprawa zagęszczalności, zwiększenie nośności, zwiększenie odporności na działanie wody i mrozu) w celu zwiększenia ich przydatności w budownictwie komunikacyjnym, a w szczególnie w robotach ziemnych i ulepszonym podłożu. Spoiwo Tefra 35 może być stosowane jako materiał ulepszający uziarnienie gruntów i kruszyw. Spoiwo Tefra 35 może być stosowane do stabilizacji podłoża gruntowego (podłoże ulepszone wg poniższego schematu) przy wymaganiach wytrzymałościowych (marka Rm 1,5 lub 2,5 MPa), gdy warstwa materiału stabilizowanego spoiwem powinna uzyskać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie oraz wymagany wskaźnik mrozoodporności.

Główne zalety stosowania spoiwa hydraulicznego TEFRA 35:

 • podniesienie wytrzymałości na ściskanie warstw drogowych
 • znaczące obniżenie kosztów materiałowych realizacji inwestycji
 • materiał antropogeniczny o niskiej emisji CO2
 • zasadnicza poprawa współczynnika nośności gruntów
 • skuteczne zastąpienie cementu (wapna) przy osuszaniu i stabilizacji gruntów

Spoiwo iniekcyjne TEFRA IN

Spoiwo do przesłon przeciwfiltracyjnych

Spoiwo TEFRA IN, jest gotowym produktem do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej w budownictwie melioracyjnym i geotechnicznym, metodą mieszania wgłębnego na miejscu.

Spoiwo TEFRA IN jest mieszane z wodą na placu budowy w specjalistycznych szybkoobrotowych mieszarkach do sporządzania zawiesiny twardniejącej i w stanie plastycznym przepompowywane do miejsca wbudowania, które polega na wymieszaniu go z gruntem podłoża i/lub korpusu budowli melioracyjnej/geotechnicznej do odpowiedniej głębokości przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Po określonym czasie mieszania TEFRA IN z gruntem samoistnie twardnieje, tworząc przegrodę dla wody gruntowej napierającej na budowlę

Główne zalety stosowania spoiwa do iniekcji gruntowych TEFRA IN:

 • gotowe spoiwo do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych
 • znaczące obniżenie kosztów materiałowych realizacji inwestycji
 • materiał antropogeniczny o niskiej emisji CO2
 • zastosowanie spoiwa w budownictwie melioracyjnym i geotechnicznym – m.in uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych, zamykanie składowisk odpadów, fundamentowanie specjalistyczne

Popiół lotny do betonu

Popiół lotny krzemionkowy, to drobnoziarnisty materiał o właściwościach pucolanowych otrzymywany, przez mechaniczne lub elektrostatyczne wytrącenie popiołów z gazów odlotowych ze spalania miału węgla kamiennego w kotłach energetycznych. Popiół spełniający wymagania normy PN-EN 450-1 „Popiół lotny do betonu” jest powszechnie stosowany w branży budowlanej jako dodatek typu II do produkcji betonu. Popioły krzemionkowe są powszechnie stosowane jako surowiec do produkcji cementów popiołowych i pucolanowych.

ZASTOSOWANIE:

 • gotowe spoiwo do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych
 • znaczące obniżenie kosztów materiałowych realizacji inwestycji
 • materiał antropogeniczny o niskiej emisji CO2
 • zastosowanie spoiwa w budownictwie melioracyjnym i geotechnicznym – m.in uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych, zamykanie składowisk odpadów, fundamentowanie specjalistyczne

Najważniejsze argumenty potwierdzające przydatność stosowania popiołu jako dodatku do betonu:

 • gotowe spoiwo do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych
 • znaczące obniżenie kosztów materiałowych realizacji inwestycji
 • materiał antropogeniczny o niskiej emisji CO2
 • zastosowanie spoiwa w budownictwie melioracyjnym i geotechnicznym – m.in uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych, zamykanie składowisk odpadów, fundamentowanie specjalistyczne

 • Zagospodarowanie UPS
 • Kompleksowa obsługa gospodarki odpopielania

Zagospodarowanie UPS

Genezę działalności spółek Grupy EKOTECH stanowi zagospodarowanie ubocznych produktów spalania paliw stałych tj. żużli, popiołów i gipsu z odsiarczania spalin. W okresie ponad 20-to letniej działalności w tej dziedzinie zdobyliśmy wiele unikalnych doświadczeń i kompetencji, co zbudowało potencjał umożliwiający optymalne prowadzenie procesów zagospodarowania UPS w każdej praktycznie skali.

Preferowanym kierunkiem zagospodarowania UPS jest ich przemysłowe i gospodarcze wykorzystanie, co umożliwiają opracowane i udoskonalone podczas praktycznych aplikacji technologie i receptury różnego rodzaju materiałów wytwarzanych na ich bazie. Szczególne miejsce zajmują tu produkty z rodziny TEFRA®, do których zaliczamy podbudowy pomocnicze i zasadnicze oraz warstwy nawierzchni, a także spoiwa drogowe i hydrauliczne, betony popiołowo-żużlowe, materiały do iniekcji, przesłony przeciwfiltracyjne, kruszywa i mieszanki do budowy nasypów drogowych i innych obiektów geotechnicznych.

Oferta zagospodarowania UPS polega w głównej mierze na ich przetwarzaniu w produkty i materiały, które mogą być stosowane bez ograniczeń wynikających ze statusu odpadu. Dla wybranych rodzajów odpadów paleniskowych, we współpracy z ich wytwórcami, uzyskujemy status produktu ubocznego, co stwarza istotne możliwości poszerzenia kręgu ich odbiorców, którzy mogą je stosować lub poddawać dalszej przeróbce bez konieczności uzyskiwania decyzji administracyjnych na odzysk odpadów. W razie potrzeby przeprowadzamy utratę statusu odpadu poprzez ich certyfikację z określonym standardem technicznym, co od strony formalno-prawnej pozbawia ich również statusu odpadu.

Oferujemy także opracowanie koncepcji zagospodarowania UPS, zaprojektowanie i budowę instalacji do ich przetwarzania oraz prowadzenie jej dalszej eksploatacji.

Realizowane przez Grupę EKOTECH zagospodarowanie odpadów paleniskowych obejmuje wszystkie ich rodzaje wytwarzane w energetyce i ciepłownictwie.

Kompleksowa obsługa gospodarki odpopielania

Ponad 20-to letnie doświadczenie spółek Grupy EKOTECH w działalności na rzecz zagospodarowania ubocznych produktów spalania paliw stałych w energetyce stworzyły możliwości prowadzenia kompleksowej obsługi tego obszaru w sektorze energetyki zawodowej i przemysłowej.

Nasza oferta, kierowana jest w szczególności, do koncernów energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni stosujących węgiel kamienny i brunatny jako paliwo podstawowe. Profil kompleksowej usługi obejmuje obsługę instalacji i obiektów gospodarki odpopielania i odżużlania kotłów energetycznych, składowisk żużla, popiołu i produktów odsiarczania spalin oraz zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Realizacja kompleksowej usługi, będącej przedmiotem oferty Grupy EKOTECH zawiera dwa podstawowe obszary, które w zależności od potrzeb mogą być dodatkowo uzupełniane. Pierwszy z nich to operacyjna obsługa instalacji i urządzeń gospodarki odpopielania oraz składowisk odpadów paleniskowych zapewniająca ich właściwe funkcjonowanie, zabezpieczenie obsady pracowników oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego.

Działalność prowadzona w drugim obszarze skupia się na odbiorach, przetwarzaniu i finalnym zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania paliw stałych i odsiarczania spalin tj. żużla, popiołu i gipsu syntetycznego.

Powierzenie kompleksowej obsługi gospodarki odpopielania elektrowni czy elektrociepłowni wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu skutkuje m.in. zmniejszeniem kosztów funkcjonowania tego obszaru oraz optymalizacją metod zagospodarowania odpadów paleniskowych.

 • Nawozy

Nawóz AgroSupra S

Charakterystyka produktu

Nawóz WE siarkowo-wapniowy
17% siarki i 22% wapnia w przeliczeniu na czysty składnik
(siarka w ilości 42,5% SO3 , wapń w ilości 30,7% CaO)

AgroSupra S zapewnia mniejsze nakłady na produkcję roślinną, dzięki swojemu składowi chemicznemu, nie zakwasza gleby, zmniejsza jej zasolenie, eliminuje toksyczny glin i przyczynia się do jakościowo lepszych plonów obecność wapnia łatwo rozpuszczalnego wzmacnia system korzeniowy roślin i ułatwia pobieranie składników odżywczych.

Nawożenie siarką jest niezbędne do prawidłowej gospodarki azotem w roślinie, zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe, takie jak np. susza, wysokie temperatury, niedobór wody. Ponadto brak nawożenia siarką i wapniem ogranicza plonowanie roślin.

Siarka (S) jako składnik odżywczy:

 • wpływa na lepszą gospodarkę azotem w roślinie
 • wspomaga wykorzystanie azotu przez bakterie nitryfikacyjne
 • wpływa na jakość i ilość plonów
 • bierze udział w produkcji roślinnych przeciwciał
 • zwiększa odporność roślin na choroby
 • poprawia tolerancję roślin na suszę, wysokie temperatury, niedobór wody

Wapń (Ca) jako składnik odżywczy:

 • tworzy bardziej wytrzymałą ścianę komórkową rośliny
 • decyduje o odporności na niesprzyjające warunki klimatyczne
 • stanowi zaporę przed wnikaniem patogenów
 • aktywuje enzymy, neutralizuje kwasy organiczne
 • wpływa na rozwój i wzrost korzeni

 • Rekultywacje terenów zdegradowanych
 • Przekształcanie inwestycyjne terenów zdegradowanych

Rekultywacje terenów zdegradowanych

Kompleksowe rekultywacje, zaprojektowane w zależności od potrzeb danego obszaru zdegradowanego mają za zadanie przywrócić lub nadać mu funkcje użytkowe, które spowodują, ze teren ten zostaje przywrócony naturze. Specjalizując się w tego rodzaju przedsięwzięciach proponujemy wykorzystanie naszego potencjału i doświadczenia dedykowanemu w szczególności wyrobiskom po wydobyciu piasku, kruszyw naturalnych lub innych kopalin.

Formuła naszych działań i współpracy dobierana jest indywidualnie dla każdego przypadku z uwzględnieniem wszelkich uwarunkowań technicznych i formalno-prawnych, w sposób uwzględniający interesy wszystkich stron danego przedsięwzięcia. W przypadkach, gdy dany projekt kwalifikuje się do pozyskania funduszy zewnętrznych, zarówno pomocowych ze środków Unii Europejskiej jak i funduszy krajowych, deklarujemy profesjonalne przygotowanie wniosków oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania.

W zależności od potrzeb oraz specyficznych dla danej lokalizacji wymagań oferujemy przeprowadzenie pełnego lub częściowego procesu rewitalizacji terenu zdegradowanego w celu przywrócenia pierwotnych funkcji i wyglądu terenu.

Nasze kompetencje, potencjał i doświadczenie potwierdzają liczne projekty zrealizowane podczas ponad 20-to letniego okresu działalności w obszarze rewitalizacji terenów zdegradowanych lub niekorzystnie przekształconych, których spektakularne przykłady prezentujemy.

Przekształcanie inwestycyjne terenów zdegradowanych

Jednym z ograniczeń działalności inwestycyjnej dla obszaru budownictwa kubaturowego i wielkopowierzchniowego są możliwości pozyskania właściwych lokalizacji. Jednym z atrakcyjnych kosztowo rozwiązań jest przekształcenie inwestycyjne terenów niekorzystnie przekształconych. Tereny zdewastowane, wyrobiska, tereny niestabilne geotechniczne, tereny o nieuregulowanych stosunkach wodnych, które można pozyskać w bardzo atrakcyjnych cenach, mogą być z powodzeniem przekształcone w obszary o zwielokrotnionej wartości, służące dalszemu wykorzystaniu. Jedną ze specjalizacji Grupy EKOTECH jest realizacja projektów transformacji takich gruntów w tereny dedykowane określonym inwestycjom.

Rekultywacje, wyspecjalizowane makroniwelacje, roboty geotechniczne oraz rewaloryzacje, zaprojektowane w zależności od potrzeb danego obszaru mają za zadanie przywrócić lub nadać mu funkcje użytkowe, które spowodują, ze teren ten znajdzie swoje zastosowanie inwestycyjne. Specjalizując się w takich przedsięwzięciach proponujemy wykorzystanie naszego potencjału i doświadczenia w celu pozyskania tego rodzaju gruntów jako miejsc przyszłych inwestycji, co przyczyni się znacząco do rozszerzenia spektrum terenów leżących w obszarze zainteresowania biznesowego developerów powierzchni magazynowych, budownictwa mieszkaniowego, operatorów centrów logistycznych itp.

W zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań danego projektu oferujemy przeprowadzenie pełnego lub częściowego procesu przygotowania terenu pod przyszłą inwestycję.

Nasze osiągnięcia w tym zakresie potwierdzają zrealizowane projekty, których przykłady prezentujemy.

 • Mobilna instalacja produkcyjna

RAPIDMIX 400

Węzeł Rapidmix 400 został zaprojektowany jako całkowicie mobilny i z własnym źródłem zasilania.

Jest przystosowany do samodzielnego rozstawiania, przy użyciu własnego systemu hydraulicznego do szybkiego przestawiania węzła z trybu transportowego w tryb całkowicie operacyjny. Węzeł Rapidmix 400 jest instalacją do mieszania ciągłego o wydajności do 400 ton na godzinę, w zależności od warunków roboczych. Szybkość dozowania kruszywa, cementu i wody jest w pełni regulowana.

Informacje ogólne:

 • zasobnik na kruszywo z podajnikiem taśmowym o zmiennej prędkości
 • dwuwałowy mieszalnik do pracy ciągłej
 • silos na cement/spoiwo
 • układ wodny
 • układ pneumatyczny
 • agregat prądotwórczy

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową specyfikacją techinczną:

JAK PRACUJEMY ?

Misją Grupy EKOTECH jest dostarczenie niezawodnych, efektywnych cenowo oraz przyjaznych środowisku materiałów geotechnicznych i nawozów rolniczych wytwarzanych na bazie minerałów antropogenicznych.

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE

IMPLEMENTACJA ROZWIĄZAŃ

SATYSFAKCJA KLIENTA

KOMPLEKSOWOŚĆ DZIAŁAŃ

Naszą misją są wyzwania, które przyczyniają się do zracjonalizowania i zwiększenia efektywności realizowanych przez Państwa przedsięwzięć z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego. W dzisiejszych wieloaspektowym otoczeniu gospodarczym i profesjonalizacji działania korzystanie z wyspecjalizowanych firm jest nieodzowne. Zgodnie z naszą dewizą, wskażcie nam swój problem a przedstawimy jego atrakcyjne rozwiązanie bazujące na naszej wiedzy, kompetencjach i doświadczeniu.

Nasz zespół składa się ze specjalistów z wieloletnim doświadczeniem wspieranych ludźmi nauki z renomowanych uczelni i instytutów badawczych. Do każdego projektu i zadania podchodzimy indywidualnie analizując jego potrzeby i uwarunkowania oraz interes klientów. Identyfikujemy istotne czynniki, realia i możliwości aby wyselekcjonować optymalne rozwiązania. Umożliwia to przedkładanie klientom przemyślanych, racjonalnych i korzystnych dla nich rozwiązań.

Służymy wsparciem na każdym etapie wdrażania proponowanych przez nas rozwiązań. Będąc z Państwem przez cały okres budowy wspólnie koordynujemy i nadzorujemy jej przebieg. Partnerstwo we współdziałaniu umożliwia elastyczne reagowanie na pojawiające się w trakcie realizacji problemy lub zmienne wymagania projektu. Modyfikacja stosowanych rozwiązań, technologii, parametrów produktów gwarantuje spełnienie wymagań technicznych i ekonomicznych przy zachowaniu wysokiej jakości naszych materiałów i opłacalności ich stosowania.

Nasze działania ukierunkowane są na satysfakcję i zadowolenie klientów. Świadomość, że nasze rozwiązania spełniają oczekiwania klientów są dla nas największą nagrodą. Nie byłoby to możliwe bez sukcesu biznesowego prowadzonych projektów, realizowanych dostaw, właściwych technologii i konkurencyjnych cen. Sprawia to że twoja budowa jest tańsza a jednocześnie przyczyniasz się do zrównoważonego rozwoju poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań redukujących emisję gazów cieplarnianych i ograniczających zużycie surowców naturalnych.

Realizowane przez nas przedsięwzięcia i projekty obejmują całość elementów lub zagadnień wchodzących w zakres danego procesu. Jednym z naszych priorytetów jest dostarczanie takich właśnie rozwiązań klientom. Jesteśmy w stanie to zapewnić poprzez komplementarność naszych technologii, procesów wytwarzania sortymentu naszych materiałów, posiadanych środków produkcji, potencjału osobowego oraz stosowanych metod pracy i sposobów działania.

 • Corporate Social Responsibility

  Grupa EKOTECH, jako nowoczesne, innowacyjne i odpowiedzialne przedsiębiorstwo, oprócz strony stricte biznesowej uwzględnia również problematykę społeczną i środowiskową w prowadzonej działalności komercyjnej oraz stosunkach z klientami i innymi interesariuszami. Jedną z idei tej problematyki, wdrażaną przez Grupę EKOTECH jest funkcjonowanie w sposób odpowiedzialny i etyczny w stosunku do otoczenia, w którym działamy z jak największym poszanowaniem środowiska naturalnego.

  Tworzenie przez Grupę EKOTECH odpowiedzialnego społecznie modelu działalności biznesowej realizowane jest między innymi poprzez koncepcję zrównoważonego rozwoju. Wykorzystywanie jako bazy surowcowej ubocznych produktów ubocznych i materiałów antropogenicznych oraz stosowanie naszych produktów w szeroko pojętym budownictwie ogranicza wykorzystanie surowców naturalnych, co sprawia że pozostają one do spożytkowania przez przyszłe pokolenia, a środowisko naturalne nie jest obciążone ich wydobyciem, transportem i przetworzeniem.

  Niemniej ważnym aspektem stosowania naszych spoiw i mieszanek drogowych jest ograniczanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko wskutek niskoemisyjności tych materiałów. Zastępowalność tradycyjnych spoiw – cementu i wapna – przez spoiwa i mieszanki drogowe wytwarzane przez Grupę EKOTECH eliminuje znaczne ilości emisji do atmosfery gazów cieplarnianych powstających w cementowniach i zakładach wapienniczych. Przyczyniamy się tym samym do ochrony atmosfery i zapobiegamy zmianom klimatycznym.

 • Corporate Social Responsibility

  Rewitalizacja terenów zdewastowanych wskutek wcześniejszej działalności górniczej czy przemysłowej przywraca te obszary naturze czy rolnictwu. W przypadku gdy zrekultywowany teren wykorzystywany jest inwestycyjnie zmniejszamy wydzieranie naturze nowych terenów, które służą społeczeństwu i pozostają zasobem do wykorzystania przez przyszłe pokolenia.

  W relacjach ze wszystkimi naszymi kontrahentami stosujemy tzw. dobre praktyki poprzez przejrzystość prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględnianie interesów drugiej strony i otoczenia społecznego oraz ograniczanie nieetycznych zachowań w biznesie.

  Realizując projekty terenowe dostrzegamy lokalne społeczności i ich problemy, w miarę możliwości uwzględniamy je w naszej działalności, ewentualnie organizujemy akcje pomocowe.

  Grupa EKOTECH jednym ze swoich priorytetów stanowiła prowadzenie nowoczesnego i odpowiedzialnego biznesu, co sprawia że budując strategię rozwoju firmy poszukiwać będziemy synergii pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa.

Zaufali nam

Firma EKOTECH TRADE Sp. z o.o. wykazała się dobrym przygotowaniem oraz fachowością. Wszystkie dostawy były realizowane w wyznaczonych terminach a dostarczony materiał był zgodny w wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji projektowe

Rafał Miśkiewicz – Dyrektor Kontraktu
BUDIMEX S.A

Z firmą EKOTECH TRADE Sp. z o.o. współpracujemy od dwóch lat, dostarcza nam spoiwo hydrauliczne TEFRA 15 na miejsce budowy, zawsze terminowo i zgodnie z ustaleniami. Możemy zawsze liczyć na fachowe i rzetelne doradztwo techniczne wysoko wykwalifikowanego personelu.

Artur Krasowski – Dyrektor Oddziałui
STRABAG Sp. z o.o.

Polecamy spółkę EKOTECH TRADE Sp. z o.o. we wszelkich stosunkach biznesowych, jako rzetelnego partnera o wysokiej kulturze prowadzenia biznesu.

&nbps

Jerzy Gądek – Prokurent
PDB RECYKLING

Produkty spółki – Spoiwa TEFRA dostarczane na projekty prowadzone przez naszą firmę stanowią innowacyjne technologicznie rozwiązania umożliwiające zmianę kosztownego cementu i wapna, na rzecz tańszych, wtórnych materiałów, których zastosowanie daje analogiczne osiągi techniczne.

Paweł Mróz – Dyrektor Kontraktu
SKANSKA S.A

Polecamy spółkę EKOTECH TRADE Sp. z o.o. we wszelkich stosunkach biznesowych, jako rzetelnego partnera o wysokiej kulturze prowadzenia biznesu

&nbps

Mariusz Hoffmann
SOLETANCHE POLSKA

Rekomendujemy firmę EKOTECH TRADE Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego partnera doskonale wywiązującego się z zawartych umów i zleceń

&nbps

Przemysław Rak – Kierownik Oddziału
SAT Sp. z o.o.

EKOTECH W LICZBACH

Stabilizacja

0

m2 gruntu

Wykonanie

0

m wałów przeciwpowodziowych

Rekultywacja

0

m3 terenów zdegradowanych

co równa się powierzchni

soccer-icon

4217

stadionów narodowych

co równa się długości

skijump-icon

542

skoczni narciarskich

co równa się objętości

swimming-icon

1267

basenów olimpijskich

NASZE NAJWIĘKSZE INWESTYCJE DROGOWE

Trasa ekspresowa S-7 (Nidzica – Napierki)
droga
0
ton = 370 cementowozów
Trasa ekspresowa S-3 (Nowa Sól – Legnica)
droga
0
ton = 444 cementowozów
Trasa ekspresowa S-51 (Olsztyn – Olsztynek)
droga_15
0
ton = 555 cementowozów
Obwodnica Kościerzyny
droga_15
0
ton = 555 cementowozów
Trasa ekspresowa S-3 (Nowa Sól – Legnica)
0
ton = 740 cementowozów
Linia Kolejowa (Klęczany – Rzeszów)
0
ton = 740 cementowozów
Autostrada A1 (Brzezie – Kowal)
0
ton = 920 cementowozów
Autostrada A1 (Stryków – Tuszyn)
0
ton = 920 cementowozów
Trasa ekspresowa S-3 (Nowa Sól – Legnica)
0
ton = 1111 cementowozów
Autostrada A2 (Konotopa – Okęcie)
0
ton = 1100 cementowozów
Trasa ekspresowa S-8 (Białystok – Zambrów)
0
ton = 1480 cementowozów
Trasa ekspresowa S-8 (Opacz – Paszków)
0
ton = 1670 cementowozów
Trasa S-2 (Południowa Obwodnica Warszawy)
0
ton = 1850 cementowozów
Pomorska Kolej Metropolitarna
0
ton = 1850 cementowozów
Trasa ekspresowa S-7 (Ostróda – Olsztynek)
droga_70
0
ton = 2590 cementowozów
Trasa eksperesowa S-7 (Kalsk – Miłomyn)
0
ton = 4200 cementowozów

Dane kontaktowe

Biuro:

ul. Gen. Stanisława Skalskiego 1 / U16

03-982 Warszawa

Monika Wojtyńska

Kierownik biura

tel. 22/ 587 58 39
fax. 22/ 698 14 20
kom. 661 184 740

m.wojtynska@ekotechtrade.eu

Dział Handlowy:

Łukasz Ochociński

Dyrektor Handlowy

kom. 603 577 967

l.ochocinski@ekotechtrade.eu

Dział Finansowy:

Aneta Wiski

Dyrektor Finansowy


kom. 661 269 565

a.wiski@ekotechtrade.eu

Katarzyna Twarowska

Księgowa


kom. 605 577 760

k.twarowska@ekotechtrade.eu

Dział Produkcyjny:

Piotr Wasieczko

Koordynator Produkcji


kom. 666 094 493

p.wasieczko@ekotechip.eu

Dział Logistyki:

Patrycja Cerańska

Specjalista ds. Logistyki

kom. 605 577 065

p.ceranska@ekotechtrade.eu


Jakub Wrochna

Specjalista ds. Logistyki

kom. 601 577 066

j.wrochna@ekotechtrade.eu


Iwona Piątek-Strączewska

Kierownik ds. logistyki

kom. 601 577 018

i.piatek@ekotechtrade.eu